Клинико-патологичен профил на пациентите с карцином на ларинкса в България


Попов ТМ, Чалъков И
Медицински университет - София

Ото-рино-ларингология. 2016 Април;3:56-59

Абстракт:

По данни на националния раков регистър за 2011 са заболели 582 пациента, което е 7,9 случая на 100 000 или 1,9% от всички злокачествени заболявания в България. Осемдесед и пет процента от ларингеалните карциноми могат да се припишат на тютюнопушене и алкохолна консумация. В настоящото проучване бяха включени 63 пациенти с доказан карцином на ларинкса. Средната възраст на участниците в проучването е 60.5 ± 7.82. Описани и анализирани са разпределението по групи на водещия пръв симптом, стадия на заболяването, времето от началото на симптоматиката до момента на оперативно лечение, както и времето от потърстване на лекарска помощ до момента на диагнозата.

Ключови думи:карцином на ларинкса, дисфония, тютюнопушене

MedRefID1001
Последно добавени статии в търсената от Вас област
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Остър риносинуит Попова Д

Поведение при остър бактериален отит Конов Д, Рангачев Ю

Актуални статии
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Роля на хипоксия индуцираните фактори, съдово ендотелния растежен фактор и Notch каскадата за ангиогнезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия Чалъков И, Попов ТМ, Рангачев Ю

Клинико-патологичен профил на пациентите с карцином на ларинкса в България Попов ТМ, Чалъков И