Метастазирането – от молекулата до макроскопската лезия


Попов Т
Медицински университет - София

Ото-рино-ларингология. 2016 Януари;6:25-28

Абстракт:

Целта на студията е да представи обзор върху ролята на биологично активните молекули участващи в процесите на ангиогенеза за процесът на метастазиране и начина, по който те променят туморната среда и екстрацелуларния матрикс. Дискутира се важността на матриксните металопротеинази, съдово-ендотелния растежен фактор и неговите рецептори, както и значението на лимфангиогенезата като част от неоангиогенезата за откъсването и приемането на метастатичния имплант. Описани са отделните етапи на метастазирането обхващайки последните изследвания върху проблема.

Ключови думи:

MedRefID1004
Последно добавени статии в търсената от Вас област
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Остър риносинуит Попова Д

Поведение при остър бактериален отит Конов Д, Рангачев Ю

Актуални статии
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Роля на хипоксия индуцираните фактори, съдово ендотелния растежен фактор и Notch каскадата за ангиогнезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия Чалъков И, Попов ТМ, Рангачев Ю

Клинико-патологичен профил на пациентите с карцином на ларинкса в България Попов ТМ, Чалъков И