Ролята на миелоидните клетки в промоцията на процеса на неоангиогенеза при карциномите на глава и шия


Попов ТМ, Чалъков И
Медицински университет - София

Ото-рино-ларингология. 2016 Януари;7:56-59

Абстракт:

Различни епидемиологични, клинични и експериментални студии не само демонстрират връзка между хроничното възпаление и инициирането на неопластичния процес, но и показват, че медиаторите на възпалението имат значимо място в допринасянето за туморната прогресия. Доказано е, че ангиогенезата има решаваща роля в създаването на кръвоносна мрежа позволяваща на тумора да расте и метастазира. Въпреки, че се смята, че туморните клетки са основния двигател за туморна неоангигенеза, все повече доказателства се появяват в полза на теорията, че тумор-инфилтриращите миелоидни клетки като моноцити/макрофаги, неутрофили, еозинофили, мастоцити и дендритни клетки заемат централна роля в този процес. Това ревю се фокусира върху многостранните способности на всяка една от тези клетки да промотира туморна ангиогенеза и начина, по който тези про-туморни функции се активират и модулират от туморната микросреда. Възможната роля в туморната ангиогенеза на други клетки произлизащи от костния мозък като тромбоцити, прогениторни ендотелни клетки и хемопоетични стволови клетки също трябва да бъде дискутирана.

Ключови думи:ангиогенеза, VEGF-A, HIF, Notch

MedRefID1005
Последно добавени статии в търсената от Вас област
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Остър риносинуит Попова Д

Поведение при остър бактериален отит Конов Д, Рангачев Ю

Актуални статии
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Роля на хипоксия индуцираните фактори, съдово ендотелния растежен фактор и Notch каскадата за ангиогнезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия Чалъков И, Попов ТМ, Рангачев Ю

Клинико-патологичен профил на пациентите с карцином на ларинкса в България Попов ТМ, Чалъков И